Prežitie v skupine alebo budovanie komunity

komunita v pri prežiti v prírode armytraining blog

Vybudovanie fungujúcej komunity v sťažených a veľmi negatívnych či náročných podmienkach pre život osôb je veľmi zdĺhavý a náročný proces. Prežitie jednotlivca z pohľadu záchrany vlastného života a zdravia má hodnotu len v krátkodobom hodnotení situácie. Prežitie, alebo lepšie povedané ďalšie fungovanie a život po globálnej katastrofe, musíme chápať ako komplex činností zameraných na udržanie si základných životných potrieb. V prípade, že sa nám to podarí, môžeme naše úsilie smerovať do rozvoja a efektivity.

O tom, ako riešiť rôzne situácie z hľadiska záchrany osôb, myslené zachraňovať sám seba a spoliehať sa len na seba alebo si vybudovať okolo seba komunitu osôb podobne zmýšľajúcich a navzájom si pomáhať, sa vedú rôzne polemiky a spory. Spravidla vyhráva názor, že každý sa stará sám o seba a možno ešte o vlastnú rodinu, všetko ostatné sa nás netýka. Vyplýva to hlavne kvôli nutnosti nachádzať spoločnú reč s inými, veľmi ťažko chápajúcimi osobami, ktoré naše smerovanie a úsilie na prípravu niečoho, čo sa nemusí nikdy stať, nechápu alebo odmietajú.

Viete, ako sa správať v búrke, ktorá vás zastihne v prírode?

Je jasné, že nie je nutné nikoho presviedčať a nútiť mu svoje názory. Doba, v ktorej žijeme, konzumný spôsob života, média a súčasný pohľad, nám tak spracovali naše prirodzené inštinkty, že nie je čas alebo chuť na otázky typu: čo ak? Ako sme už písali v predchádzajúcich článkoch, je prežitie počas krachu závislé na náhode počas prvých 48 hodín a je jedno, či ste na to pripravený alebo nie. Ak prežijete, musíte rozhodnúť o svojom osude a to závisí na vašej psychike, vedomostiach a technických prostriedkoch, ktoré budete mať po ruke.

Máte v zásade dve možnosti. Buď so situáciou budete „bojovať“ sám alebo v skupine. Čo je lepšia cesta, závisí od situácie a nik vám na to nedá správnu radu ani odpoveď. Ale jedno je isté. Po vašom prežití najhoršieho, teda tým, čo nazývame prežitie osoby, nasleduje druhá fáza a tou je stav stabilizácie a vytvorenie si nového vlastného životného prostredia pre ďalší život. Už to nebude priamo o prežití a o boji o zachovanie si vlastného života, ale bude to o zmierení sa so situáciou a hlavne o nájdení si nového zmyslu života v týchto podmienkach. Vybudovaní si svojho nového alebo dočasného domova.

Je jasné, že v danej chvíli to už nebude o jednotlivcovi, ale hlavne o skupine. Jednotlivec dokáže sám dlhodobo žiť v sťažených podmienkach, ale jeho možnosti sú obmedzené a bude sa v takom prípade jednať o doslova každodenné zabezpečenie si potravy a základných potrieb dennej potreby. Naopak skupina má vysokú pravdepodobnosť dlhodobého fungovania s rozvojom pre nich všetkých potrebných zdrojov, rastu populácie či zachovania vedomostí.

O nás

Aby skupina prežila, musí vyriešiť tieto hlavné otázky:

  1. Organizáciu skupiny
  2. Formu rozhodovania alebo spôsob voľby „Hlavy skupiny“
  3. Veľkosť skupiny
  4. Systém riešenia sporov
  5. Duchovnú alebo svetonázorovú stránku
  6. Etika a prístup v rámci skupiny a navonok

Budúcnosť nebude až tak veľmi záležať na zložení skupiny, ako na jej správnom vedení a organizácii. Množstvo rozhodnutí a nekonečný rad úloh alebo povinností, ktoré bude nutné realizovať si bude vyžadovať zvláštny a špecifický prístup. Demokracia nebude mať priestor, ale samozrejme do určitej hranice je prípustná. Skupina sa bude musieť prispôsobiť prostrediu a podmienkam, zmeniť svoj názor na riešenie rôznych situácií a priorít. V niektorých prípadoch jej rozhodnutia budú mať zlý alebo negatívny vplyv na jednotlivcov, ale inak to asi nepôjde. Pre zachovanie bezpečnosti alebo iných dôležitých priorít, sú takéto rozhodnutia nutné.

Iste všetci chápeme, že sila skupiny bude práve taká, ako je jej najslabší článok. Ak nebude fungovať alebo plniť svoju úlohu čo len jeden z hlavných bodov fungovania skupiny, skupina sa rozpadne a v najkrajnejšom prípade neprežije.

Organizácia skupiny pre jej prežitie alebo vybudovanie fungujúcej komunity musí byť prísne podriadené silovej hierarchii, to znamená vytvorenie niečoho podobného ako malej vojenskej organizácie. „Hlava“ skupiny alebo jej veliteľ musí na seba prevziať zodpovednosť a trvať na tom, aby sa jeho rozhodnutia presne plnili. Jeho funkcia bude vyžadovať v niektorých prípadoch prijatie krajných rozhodnutí za účelom dosiahnutie cieľa. Rozhodne to však musí byť človek, ktorý každým svojim konaním prospieva skupine a myslí predovšetkým na jej prospech.  Jeho najbližší musia mať presne definovanú funkciu, právomoci a výsady. Zároveň musia mať presne špecifikovaný okruh ich pomocníkov, ktorých majú na starosti alebo plnia rôzne potrebné úlohy v danej situácii. Skupina v každom prípade musí robiť rozhodnutie pod vedením veliteľa. Inak bez ohľadu na to, aká je situácia, musí rozhodnutie vykonať veliteľ a jeho rozkazy musia byť splnené.

Viete, ako sa brániť proti agresívnemu psovi alebo zvieratám?

Forma rozhodovania môže byť rôzna. Najideálnejšia je, ak pri rozhodovaní zasadne rada užšieho kruhu skupiny alebo pozvaní jedinci poznajúci problematiku, ktorá je predmetom rozhodovania. Rady týchto osôb môže a nemusí brať vodca do úvahy, ale konečné rozhodnutie je na ňom. Najhorším spôsobom rozhodovania je centralizácia, kedy vodca prijíma rozhodnutia len na základe svojich pocitov. Samozrejme, forma bude vždy závisieť od charakteru vodcu a akým spôsobom sa vodcom stal.

Veľkosť skupiny výrazne ovplyvní jej životaschopnosť a je nutné vždy brať do úvahy všetky zdroje, ktoré má skupina k dispozícii. Tento faktor je rozhodujúci, nakoľko rýchlosť obnovenia potrebných zdrojov ako potravy, vody či iných nebude možné. Prežije len skupina, ktorá bude mať v tomto smere vyvážené hodnoty. Teda toľko členov, koľko môže dlhodobo uživiť.

Systém riešenia sporov bude nahradzovať akýsi zákonník. Je nutné ho presne špecifikovať. Bude vychádzať z iných priorít a je nutné si uvedomiť, že niektoré a možno všetky súčasne platné zákony budú potlačené a zabudnuté. Zákon bude vychádzať z novovzniknutej morálky a podmienok prežitia skupiny voči sebe alebo okoliu. Najdôležitejší zmysel bude postavený na skupinovom prospechu, nie na prospechu jedinca. Tresty budú veľmi tvrdé a v niektorých prípadoch až nehumánne (myslené fyzické). Najhorším z nich bude vylúčenie z komunity alebo smrť.  Spory je nutné v každom prípade vylúčiť alebo ich okamžite riešiť.

Vytvorte si vlastný kurz

Je jasné, že každý z náš potrebuje okrem fyzickej relaxácie aj psychickú útechu. Bohužiaľ to asi nebude v daných podmienkach možné, a preto sa spravidla rozšíria rôzne myšlienky na názor a chápanie toho, čo sa okolo preživších deje. I keď na začiatku to nebude mať hlavný vplyv na skupinu, postupom času, keď sa situácia ustáli, sa tento vplyv zosilní. Môžu prísť problémy, s ktorými nik nerátal, a preto je nutné hneď od začiatku na to myslieť. Organizovať v skupine besedy o pocitoch a zaoberať sa v tomto smere aj najmenšími detailmi. Predíde sa tým veľkým problémom.

Etika skupiny bude mať vplyv na jej pôsobenie vo vnútri skupiny a aj navonok. Bude sa odrážať vo všetkých vzťahoch jednotlivcov voči druhým jej členom. Pocit spolupatričnosti a závislosti etiku posilnia. Bohužiaľ, človek sa prejavuje v krízových situáciách negatívne. Naučili sme sa myslieť hlavne na seba, a preto náš negativizmus a egoizmus sa prejavil pokrivenou etikou, ktorú je nutné prehodnotiť. V prípade nezvládnutia etiky bude jednotlivec nielen postrachom pre druhých, ale môže zapríčiniť tragický koniec celej skupiny.

Ak skupina dodrží uvedené zásady, značne sa zvýšia vyhliadky na úspech.

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho kurzu prežitia v prírode – advanced. Ak chceš vedieť viac, klikni na tlačítko!

Článok bol publikovaný v časopise ZEM a VEK  (článok 8 z 15)

autor: Ing. Patrik Žitník

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!