Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky obstarávateľa sa vzťahujú na všetky úkony pri obstarávaní vecí pre objednávateľa- zákazníka a upravujú práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany, t.z. má sa na mysli obstarávateľ a objednávateľ, zo zmluvy o obstaraní veci medzi obstarávateľom a objednávateľom.
 
Predmetom zmluvy o obstaraní vecí je sprostredkovanie, vykonanie „zážitku, kurzu, výcviku, tréningu\" alebo predaj tovaru z e-shopu obstarávateľom pre objednávateľa, alebo pre ním určenú tretiu osobu, spočívajúceho v účasti na rôznych akciách, aktivitách, pobytoch, v odobratí, využití služby rôzneho druhu, a to podľa ponuky alebo z ponuky obstarávateľa,  ktorá je zverejnená v „Katalógu zážitkov alebo v ponuke produktov“ v elektronickej podobe, na webovej schránke obstarávateľa - www.armytraining.sk  alebo v listinnej podobe, vo forme reklamných letákov a propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v sídle obstarávateľa.

Obstarávateľ a prevádzkovateľ internetového obchodu:

Ing. Patrik ŽITNÍK ARMY TRAINING
Slatinské Lazy 282,
962 25 Slatinské Lazy.
 
t.č.: 0918 779 006
mail: patrik.zitnik@gmail.com
 
Číslo účtu: 0403418508/0900
IBAN: SK1809000000000403418508
BIC: GIBASKBX
Peň. ústav: Slovenská sporiteľňa, Zvolen
 
IČO: 44 049 081
IČ DPH: SK1070329744
 
Č. registra: obv. úrad, živn. odd. – Zvolen 670-16965
(ďalej len „obstarávateľ“)
 

Zodpovedná osoba a kontakt:

Ing. Partik Žitník
Mobil: 0918 779 006 (od 8:00 do 18:00)
E-mail: patrik.zitnik@gmail.com

Objednanie tovaru alebo služby

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu pre doručenie, telefonický kontakt.

Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.

Po potvrdení objednávky cez e-shop Vám bude obratom doručený email potvrdzujúci prijatie objednávky. Cez tento email sa bude možné kedykoľvek prekliknúť na zhrnutie objednávky, v ktorom nájdete konečnú cenu a ďalšie informácie súvisiace s platením.

Dodanie tovaru alebo služby (poštovné - zdarma)

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. alebo cez mail klienta (tovary a služby, ktoré sú v popise uvedené ako dodávané mailom), o presnom termíne expedície a následnom predpokladanom termíne doručenia vás budeme informovať. Výberom spôsobu dopravy dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo).

Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s tovarom alebo v prípade dodania služby či tovaru mailom bude faktúra zaslaná mailom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou.

Výmena a neprevzatie tovaru alebo služby

Objednávateľ má možnosť na výmenu tovaru, je tu špeciálne dlhá lehota až do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Presný popis a spôsob postupu v tomto prípade aj s potrebnými formulármi nájdete tu:

https://armytraining.sk/casto-kladene-otazky/reklamacny-protokol/

 

Neprevzatie tovaru

V prípade, že si zákazník tovar nepreberie (na pošte do 10 kalendárnych dní), pri jeho ďalšom prípadnom budúcom nákupe máme právo upraviť podmienky platby a to ak: si zvolí opäť dobierku, automaticky mu bude vystavená faktúra na platbu vopred na účet. Do faktúry mu budú zarátané aj poplatky vzniknuté z predošlej objednávky (poplatok, ktorý musíme uhradiť pri vrátení zásielky). Čo najskôr po prevode sumy na účet zásielku odošleme.

Spôsob platby:

Platbu za tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi, pričom spôsob platby si kupujúci zvolí pri odosielaní objednávky:

a) Prevodným príkazom - na faktúru s určitou splatnosťou. Pri tomto spôsobe platby sa objednávka predlžuje o čas realizácie platby. Platba sa považuje za realizovanú v momente, keď je pripísaná na náš účet.

b) Na dobierku - pri prevzatí tovaru

c) Kartou online - prostredníctvom online platobnej brány ComGate, zadaním údajov zo svojej bankovej karty alebo prostredníctvom platobnými tlačítkami, ktoré vás na online platbu presmerujú do vašej banky a zadaním vašich údajov potvrdíte platbu . 

 

Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu na patrik.zitnik@gmail.com alebo telefonicky na 0918 779 006.

V prípade, že predávajúci nedokáže z dôvodu vyššej moci alebo z iných neočakávaných dôvodov tovar dodať, informuje kupujúceho o tomto dôvode čo najskôr. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 10 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Vrátenie tovaru alebo služby

Objednávateľ má možnosť odstúpiť od zmluvy v špeciálne dlhej lehote, až do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa tovar rozhodne kupujúci vrátiť , kontaktujte predávajúceho telefonicky, emailom alebo vyplnením formuláru v eshope:

Tovar kupujúci pošle na nižšie uvedenú adresu cez akúkoľvek prepravnú spoločnosť. Tovar musí byť zabalený tak, aby sa pri preprave nepoškodil.

O prevzatí vrátenej zásielky a o prevode sumy za vrátený tovar vás budeme informovať. Pri vrátení kompletnej objednávky sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť plnú sumu za vrátený tovar. Pri vrátení časti objednávky sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu plnú sumu za vrátený tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Ing. Patrik ŽITNÍK ARMY TRAINING
Slatinské Lazy 282,
962 25 Slatinské Lazy.
 

Pri vrátení musí byť tovar nepoškodený. Tovar si samozrejme môžete vyskúšať \"napr. nosiť po byte, po dome\" Tovar môže byť teda použitý v zmysle \"odskúšaný\". Akékoľvek zníženie hodnoty tovaru nosením po vonku alebo praním tovaru nemôžeme akceptovať, pretože takýto tovar nie je možné ďalej ponúkať ako nový. Roztrhaný obal, odtrhnuté visačky alebo stratená faktúra nie sú prekážkou pre vrátenie tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu vzniknutú pohľadávku v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru prevodom na účet.

Tovar, ktorý bude naspäť odoslaný na dobierku, nebude prevzatý a zásielka sa vám vráti naspäť. Peniaze vraciame výlučne bankovým prevodom.

Kurzy, zážitky, darčekové poukazy

Objednávateľ má právo svoju objednávku zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov a uvedenia akéhokoľvek dôvodu najneskôr do 7 dní po objednaní (zaslaní záväznej objednávky) svojho „zážitku, kurzu, výcviku, tréningu“.

Poukážka alebo poukaz na kurz/zážitok je zhmotnením predmetu obstarania podľa uzavretej zmluvy o obstaraní veci. Je vystavená v listinnej podobe obstarávateľom a priložená k sprievodnému listu (poučeniu o uplatnení poukazu).

Darčeková poukážka platí po dobu 12 mesiacov od dátumu, kedy bola uhradená, ak nie je určené inak.

Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky po obdŕžaní poukážky má možnosť vymeniť poukážku na konkrétnu aktivitu bez uvedenia dôvodov maximálne 2 x krát, v čase doby jej platnosti, avšak najneskôr pri vykonaní rezervácie za poukážku na čerpanie iného zážitku ponúkaného obstarávateľom, a to na základe písomnej žiadosti, vlastnoručne podpísanej, doručenej obstarávateľovi.

Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v lehote platnosti darčekovej poukážky alebo poukazu kurzu, avšak minimálne 5 pracovných dní pred dojednaným termínom plnenia, požiadať obstarávateľa o zmenu osoby držiteľa darčekovej poukážky.

Žiadosť o zmenu osoby držiteľa darčekovej poukážky je potrebné vykonať písomnou formou, a to, emailom alebo poštou, obyčajnou poštovou zásielkou. Tejto osobe musí byť odovzdaná darčeková poukážka na čerpanie zážitku s vyznačenou dobou jej platnosti, obchodné podmienky a sprievodný list s podrobnými inštrukciami k objednanej službe.

Náhradník vstupuje do práv a povinností držiteľa darčekovej poukážky a musí spĺňať tie isté podmienky uvedené v sprievodnom liste k danej aktivite ( napr. vek, zdravotný stav a podobne).

Platnosť poukážky alebo poukazu kurzu je ukončená buď vyčerpaním zážitku alebo uplynutím doby platnosti poukážky. Po uplynutí doby platnosti alebo vyčerpaním zážitku je poukážka neplatná, nemožno ju nahradiť, pokiaľ sa obstarávateľ s držiteľom poukážky nedohodne inak.

Pokiaľ objednávateľ alebo ním určená tretia osoba nemôže využiť poukážku alebo vyčerpať zážitok do uplynutia doby platnosti poukážky alebo doby čerpania zážitku, môže pred uplynutím tejto doby objednávateľ alebo držiteľ poukážky písomne kontaktovať obstarávateľa a požiadať o predĺženie platnosti poukážky maximálne o 12 mesiacov.

Obstarávateľ poskytne objednávateľovi dodanie „zážitku, kurzu, výcviku, tréningu“ výlučne na základe jeho rezervácie termínu cez formulár záväzná prihláška na kurz či zážitok.

Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba ako držiteľ poukážky čerpá zážitok na svoju vlastnú plnú zodpovednosť, berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodávateľ obstarávanej veci – zážitku je oprávnený neumožniť čerpať zážitok osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok alebo, ak sa osoba čerpajúca zážitok neriadi inštrukciami, ktoré je nevyhnutné rešpektovať alebo dodržať, prípadne splniť vzhľadom na bezpečnosť, druh a povahu čerpaného zážitku.

Objednávateľ alebo osoba ním určená na čerpanie zážitku sa zúčastňuje všetkých aktivít, ktoré sú obsahom čerpania na vlastnú zodpovednosť, po dôslednom a vážnom uvážení svojich zdravotných, fyzických a psychických spôsobilostí a stavu.

Vhodnosť čerpania zážitku vzhľadom na dobu jeho čerpania je uvedená a zverejnená v „Katalógu zážitkov alebo produktov“ v elektronickej podobe, na webovej schránke obstarávateľa – www.armytraining.sk.

V prípade zrušenia termínu čerpania zážitku alebo v prípade odvolania, zrušenia alebo prerušenia čerpania zážitku zo strany dodávateľa zážitku v dôsledku nepriaznivého počasia, poveternostných podmienok, technických alebo prevádzkových problémov, porúch na strane dodávateľa zážitku, má objednávateľ alebo držiteľ poukážky na čerpanie zážitku právo na poskytnutie toho istého zážitku v náhradnom termíne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 V prípade, že čerpaný „zážitok, kurz, výcvik, tréning“ nebude dodaný v súlade so zmluvou o obstaraní veci, bude dodaný vadne, má objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok právo na uplatnenie zodpovednosti za vadu obstarania veci, formou uplatnenej reklamácie.

Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu po dobu platnosti darčekovej poukážky do okamihu zjednania rezervácie odstúpiť od platne uzavretej zmluvy o obstaraní veci za storno poplatok vo výške 30 % z ceny darčekovej poukážky alebo produktu.

V prípade, že sa objednávateľ nebudete môcť na prihlásenom kurze zúčastniť, čo najskôr nám dajte vedieť, aby ste nedržali miesto inému záujemcovi a my vám ponúkneme tieto možnosti:

  • za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník,
  • môžete sa zúčastniť na realizácii rovnakého kurzu v neskoršom termíne,
  • môžete zrušiť svoju prihlášku. Pri zrušení objednávky do dňa uzávierky (7 dni pred realizáciou) je storno poplatok 0% z ceny kurzu, v lehote pod 7 dní pred realizáciou je storno poplatok 50% z ceny kurzu,
  • pri zrušení objednávky/rezervácie po uzávierke alebo v prípade neúčasti, sa poplatok za kurz nevracia.

Všetky texty, ilustrácie, fotografie obsiahnuté v dokumentoch a reklamných materiáloch obstarávateľa podliehajú autorským právam, nesmú byť kopírované alebo použité, používané bez výslovného písomného súhlasu obstarávateľa. Fotografie použité v informačných materiáloch k jednotlivým zážitkom sú iba informačného charakteru a môžu sa od skutočnosti odlišovať.

Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových Obchodných podmienok dňa 03.06.2009 strácajú platnosť a účinnosť pôvodné Obchodné podmienky zo dňa 02.04.2008.

 

V Slatinských Lazoch, dňa 03.06.2009