Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu firmu dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania  Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením  Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov.

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je firma  ARMY TRAINING so sídlom Slatinské Lazy 282, 96225 Slatinské Lazy,  IČO 44 049 081 , zapísaná v obchodnom registri obv. úrad, živn. odd. – Zvolen 670-16965.  Firma má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na mailovej adrese patrik.zitnik@gmail.com alebo písomne na adrese sídla spoločnosti.

 1. Prečo spracúvame Vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvame pre potreby Vášho pripoistenia počas realizácie kurzov a zážitkov, pre potreby vybavovania objednávok a dopytov na tovar z e-shopu alebo na iné naše vzdelávacie produkty.  Osobné  údaje sú spracovávané iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušných zmlúv s poisťovňami a expedovanie zásielok alebo objednávok.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmlúv a jej následnú správu.

Ďalej  spracúvame Vaše osobné údaje aj pre účely marketingu, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď telefonicky na tel. čísle 0918 779 006 , E-mailom na adrese patrik.zitnik@gmail.com , alebo písomne na korešpondenčnej adrese ARMY TRAINING.

 1. Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom spoločnosti ARMY TRAINING  je informovať  Vás o termínoch realizácie našich kurzov alebo iných zaujímavých akcií,  na ktoré Vás chceme pozvať a posielať Vám bezplatné odborné rady, tipy a pomôcky na zvýšenie Vašej odbornosti v oblasti  našich kurzov, o ktorú ste prejavili záujem.  Zároveň Vám chceme poslať  elektronické knihy v podobe darčeka alebo iné darčeky za Vašu priazeň a podporu.  

 1. Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Aby sme zaistili riadny chod firmy ARMY TRAINING  a poskytli Vám kvalitné služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, ktoré spravujú automatický systém na zasielanie faktúr, e-mailov a online platieb. Samozrejme s cieľom chrániť  Vás,  máme s nimi uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 • Spoločnosť  Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, Praha, 110 00 CZ , prevádzkujúca IT systém  SMART E-MAILING, ktorý slúži na zasielanie noviniek všetkým záujemcom o naše produkty.
 • Spoločnosť  SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5, 625 00 Brno implementovaný na našich webových stránkach nám zabezpečuje automatický fakturačný systém aby ste dostali okamžite potrebné fakturačné údaje a údaje k platbe. 
 • Spoločnosť ComGate Payments, a.s., Jankovcova 1596/14a, Praha 7, Holešovice nám zabezpečuje platobné rozhranie pre všetky online platby alebo online presmerovanie na vašu banku. Cieľom je zjednodušenie realizácie vašej platby za naše služby a tovar.    
 • Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,  Vienna Insurance Group, Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava, pre nás zabezpečuje poistenie účastníkov našich outdoor kurzov. 
 • Spoločnosť  Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, pre nás zabezpečuje doručenie tovarov a k tomu prirodzene potrebuje vaše doručovanie údaje.
 1. Aké dlhé obdobie máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje máme uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa Vášho želania o zasielaní noviniek a informácií na obdobie, kým trvá účel spracúvania.

 1. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na firmu ARMY TRAINING a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch firmy ARMY TRAINING. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na ARMY TRAINING, tel. číslo 0918 779 006, e-mailovú adresu patrik.zitnik@gmail.com alebo priamo písomne na sídlo našej spoločnosti.

Ing. Patrik Žitník