Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu firmu dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou.

Radi by sme vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením  Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES, a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany vašich osobných údajov a v súlade so zákonom SR 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je firma Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING so sídlom Slatinské Lazy 282, 96225 Slatinské Lazy,  IČO 44 049 081, zapísaná v obchodnom registri obv. úrad, živn. odd. – Zvolen670-16965. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

 

      Osobné údaje môžeme spracúvať pre nasledovné účely:

  1. plnenia si povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym a obdobným vzťahom vrátane predzmluvných vzťahov,
  2. administrácie a realizácie predaja služieb a s tým súvisiacich činností vrátane predzmluvných vzťahov,
  3. propagácie nás a našich partnerov, nami a našimi partnermi ponúkaných tovarov a služieb.

 

Dĺžka (lehota) spracúvania týchto osobných údajov je:

  1. personálna a mzdová agenda v súlade s platnými zákonmi SR 10 a viac rokov,
  2. ponuka služieb a tovarov v súlade s platnými zákonmi SR od 2 do 10 rokov,
  3. marketing podľa prejaveného záujmu o naše služby a produkty 2 roky od nášho posledného kontaktu.

 

Aký je právny základ na spracovávanie vašich osobných údajov?

Právne základy pre spracovávanie je osobných údajov :

  1. zmluvný vzťah a legislatíva SR,
  2. zmluvný vzťah,
  3. oprávnený záujem.

 

Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme zaistili riadny chod firmy ARMY TRAINING a poskytli vám kvalitné služby, prístup k vašim osobným údajom môžu mať externé subjekty, ktoré nám poskytujú služby:

a)      IT podpora služby,

b)      poisťovanie našich klientov počas výcviku,

c)      sprostredkovanie platobného systému platieb a tržieb,

d)     zasielanie propagačných informácií,

e)      prípadne ďalšie činnosti nevyhnutné pre našu činnosť.

 

Zároveň poskytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, a to v súlade s legislatívou SR alebo na základe zmluvných vzťahov a z nich vyplývajúcich povinnosti voči vám, ako:

a)      poisťovne,

b)      spoločnosti zabezpečujúce kuriérske a prepravné služby.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

a)      Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na firmu ARMY TRAINING a požadovať informácie ohľadom spracovávania osobných údajov.

b)      Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania.

 

Svoje práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch firmy ARMY TRAINING. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky neváhajte sa, prosím, obrátiť na firmu Ing. Patrik Žitník ARMY TRAINING, e-mailovú adresu patrik.zitnik@gmail.com alebo priamo písomne na sídlo našej spoločnosti.

Ing. Patrik Žitník