Kritériá pre vstup účastníkov do tréningu

zdravie v lese, armytraining

Na účasť na tréningu sa nevykonávajú žiadne preskúšania. Uchádzač o účasť musí spĺňať tieto kritéria:

  1. dobrý momentálny fyzický, psychický a zdravotný stav (na niektoré špecifické výcviky sa vyžaduje potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie ako dva týždne),
  2. starší ako 18 rokov (v prípade účasti rodičov sa vek stanovuje podľa špecifík tréningu, jeho náročnosti a jeho charakteru).

Veľká pozornosť sa venuje zabezpečeniu bezpečnosti počas zamestnania. V maximálnej možnej miere sa dodržujú bezpečnostné opatrenia a používajú sa všetky dostupné bezpečnostné pomôcky ako napr. horolezecké pomôcky, výstroj a výzbroj jednotlivca.

Podľa náročnosti organizujeme tieto Druhy kurzov.

Účastník tréningu neabsolvuje úspešne tréning, ak:

  1. sa nezúčastnil na niektorej z častí tréningu,
  2. hrubo porušil bezpečnostné opatrenia,
  3. na vlastnú žiadosť odstúpil z tréningu,
  4. ochorel alebo utrpel úraz.

Len pri niektorých tréningoch, podľa priania objednávateľa, je charakteristická vysoká náročnosť na fyzickú kondíciu a psychickú odolnosť pri zložitých cvičeniach a náročných nácvikoch. Tréning je svojim spôsobom špecifický. Vyplýva to najmä z podmienok absolvovania, kde je daná možnosť účastníkovi kurzu kedykoľvek tréning ukončiť a zároveň i novými metódami výcviku alebo výučby. Počas celého priebehu sú cvičiaci pod stálym tlakom úloh alebo časovým vypätím pri ich plnení a neistotou z blízkej budúcnosti. Z tohto dôvodu inštruktori úzko spolupracujú s psychológom, ktorý počas tréningu vykonáva rôzne merania a pozorovania. Na tomto základe sa vypracuje daný profil cvičiaceho, ktorý pomáha inštruktorom ako spätná odozva počas plnenia rôznych úloh a reakcií na dané úlohy.

Psychologické postupy, môžeme rozdeliť do troch hlavných oblastí:

  1. prednáška v prvý deň – prednáška frekventantov teoreticky pripraví na možné situácie a pocity, ktoré sa môžu u nich vyskytnúť. Vychádzame pri tom z toho, že väčšina z frekventantov sa bežne nevyskytuje v situáciách a podmienkach, ktoré ich čakajú. Všeobecná tendencia je tá, že ľudia lepšie zvládajú extrémne podmienky a napätie s vedomím, že vedia, do čoho idú.
  2. intervencia– opierame sa o overenú metódu debriefingu po každom náročnejšom praktickom zamestnaní pri vhodných podmienkach (tzn. napr. ak nenasleduje po jednom zamestnaní bezprostredne ďalšie). Vždy, keď je to možné a vhodné, ide psychológ do terénu a používa metódu riadeného aj voľného rozhovoru.
  3. psychologická diagnostika– používame štandardné osobnostné testy a testy na meranie odolnosti voči stresu, pričom sledujeme možný posun od začiatku až po koniec. Podarilo sa nám na základe meraní a súčasného pozorovania jedinca počas kurzu vytvoriť hypotézu profilu ideálnych ukazovateľov jedinca pre absolvovanie kurzu a pre prežitie samotné (ukazovatele sú takmer rovnaké, s malými odchýlkami).

Úlohy tém a jednotlivých cvičení sa plnia v metodickej postupnosti od jednoduchého k zložitému. Počas celého cvičenia sú jednotlivé časti výcviku nahrávané na videokameru a po spracovaní jednotlivých etáp a častí cvičenia sa na učebni rozoberajú s cvičiacimi ich hrubé chyby. Písomnosti a nahrávky, ktoré budú počas výcviku vytvorené sú internými dokumentmi a nebudú publikované ani zverejňované.

Prežitie v skupine alebo budovanie komunity

Pri výcviku alebo tréningu všetci inštruktori prísne dodržujú zákon o ochrane utajených skutočnostiach. Všetky témy a programy výcviku sú prispôsobené pre civilné podmienky a takto upravené údaje sú voľne šíriteľné pre širokú verejnosť. 

Okrem odborných kurzov s nami môžete prežiť aj úžasný zážitok alebo zábavu.

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!