Ochrana pred zbraňami hromadného ničenia

ochrane pred chemickým nebezpečenstvom armytraining blog

V dnešnej dobe, keď sa stále viac a viac stretávame s hrozbou vojenského konfliktu v našom teritóriu alebo nepokojov, ktoré môžu zapríčiniť rôzne problémy v našom okolí, je nutné si povedať niečo o jedovatých technických látkach alebo zbraniach hromadného ničenia (ZHN).

Hrozba alebo možnosť, že sa dostaneme do pásma, ktoré je „zamorené“ (kontaminované) otravnými látkami je pomerne vysoká. Táto hrozba môže byť spôsobená ich únikom z výrobných podnikov, ktoré pre svoju činnosť využívajú jedovaté plyny a látky.  Ďalším možným prípadom je  „nekontrolovateľný“ vojenský konflikt. Ohrozenie širokého pásma a okolia v danej oblasti by bolo veľmi vysoké. Je preto zrejmé, že hlavné zásady ochrany sú zaradené aj do oblasti prežitia.

Vaše vedomosti a zručnosti by mali zahŕňať dve základné oblasti. Oblasť materiálovú z hľadiska pripravenosti a správneho použitia prostriedkov na vašu ochranu. A aj oblasť z hľadiska dekontaminácie (očistenia sa). Teda čoo urobiť potom, keď ste sa dostali z kontaminovaného priestoru. K tomu, aby ste vedeli v prípade potreby zvoliť správny postup, je potrebné mať aspoň základné odborné informácie o bežne sa vyskytujúcich látkach, plynoch či pôsobení radiácie.

Prečo to všetko robíme?

V prípade lokálneho problému s jedovatými látkami v oblasti kontrolovanou vládou, sa všetko bude riešiť v súlade s pripravenými plánmi a zákonmi SR (napr. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva č. 42/ 1994 Z.z.). V zmysle uvedeného zákona každý občan bývajúci v blízkosti prevádzky s nebezpečným materiálom, musí byť  informovaný o jej nebezpečnosti. Podľa tzv. „Karty bezpečnostných údajov“ zodpovední pracovníci vyhodnocujú okruhy nebezpečnosti v závislosti od množstva a spôsobu nakladania s daným  nebezpečným materiálom.

V prípade nejakej poruchy alebo pri úniku týchto jedovatých látok je vyhlásený varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE, ktorý sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén a následne je doplnený hlasovou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia.  Zvyčajne, ak bývame veľmi blízko, môžeme počuť aj zvukový efekt výbuchu či pohľadom vidieť oblak škodliviny.

Ak nemáme dostatok informácií, odporúčame okamžite zavrieť všetky okná, vypnúť klimatizáciu a pustiť si rádio, najlepšie Slovenský Rozhlas. Dnešné moderné vákuové okná už poskytujú prvotnú ochranu vcelku spoľahlivo, ale aj tak v prípade, že nedôjde k okamžitej evakuácii, odporúčame poistiť túto ochranu mokrými uterákmi najlepšie s pridaním sódy bikarbóny do vody (2-3 polievkové lyžičky na liter vody), uloženými okolo okna na parapetnej doske.  Informácie budú poskytované príslušníkmi záchranných zborov Integrovaného záchranného systému (IZS).

Rozhodujú skúsenosti

Nikdy sa neriaďte panickými informáciami „dobre informovaných“ susedov!

Výjazd požiarnych vozidiel na riešenie situácie by mal byť do 40 sekúnd zo základne, ostatné zložky Integrovaného záchranného systému SR sú vyžadované podľa zhodnotenia situácie veliteľom zásahu.

V prípade, že nemáme dôveru v IZS alebo celkovému zabezpečeniu našej ochrany, je dobré sa pripraviť na všetky eventuality.  V dnešnom komerčnom svete je možné si v podstate kúpiť všetko, čo nepodlieha licenčnej procedúre MH SR.  Na rôznych internetových portáloch bolo ponúkaných zopár detektorov na meranie radiácie bez certifikácie, ktorá sa vyžaduje u každého takéhoto prístroja či detektora. Výpovedná hodnota týchto prístrojov je veľmi diskutabilná. Dobrými indikátormi sú zvieratá, ich správanie sa mení podľa ohrozenia (pes, fretka, mačka, krysa). Základné veci na prípravu improvizovaných ochranných prostriedkov by mal mať spravidla doma každý:

  • Obväzy zo starej lekárničky  (aj nesterilné)
  • Jednorázové latexové rukavice alebo gumené rukavice na upratovanie
  • Sóda bikarbóna, ocot
  • Savo či iný dezinfekčný prostriedok
  • rúško alebo trojcípu šatku
  • pršiplášť a gumenné čižmy
  • lepiacu pásku
  • ochranné okuliare (akékoľvek), igelitová taška

Skoro všetky tieto veci sa nachádzajú v automobilovej lekárničke, ktorú všetci povinne meníme každé 4 roky, takže preexpirované lekárničky netreba vyhadzovať.

Kombináciou už mnou spomínaných vecí je možné si vytvoriť veľmi účinné improvizované ochranné prostriedky na zmiernenie alebo aj prípadnú elimináciu pôsobenia či prieniku nebezpečných látok (rádioaktívne, chemické, biologické) do organizmu. Základným pravidlom je ochrana dýchacích ciest, povrchu tela, hlavne otvorených slizníc ako sú oči, uši, pohlavných orgánov, anusu.

V prípade potreby zotrvania v kontaminovanom prostredí sa snažíme odizolovať celý priestor od vonkajška už spomínanými prostriedkami, a to namočenými uterákmi popod dvere, okenné parapety a podobne. V tomto priestore nemôžeme plánovať dlhodobý pobyt, preto sa ihneď začneme pripravovať na jeho opustenie. Na ochranu tela použijeme už spomínaný pršiplášť, gumené čižmy, jednorázové latexové rukavice. Na ochranu dýchacích ciest použijeme ochranné rúško vyplnené gázou namočenou v tej istej kvapaline ako uteráky. Oči si chránime okuliarmi s improvizovanými tesniacimi líniami vytvorenými z igelitovej tašky okolo. Všetky spoje tohto improvizovaného odevu utesníme lepiacou páskou. Po opustení kontaminovaného priestoru musí byť organizovaná dekontaminácia (očistenie, odmorenie od jedovatých látok). Improvizované prostriedky budú musieť byť odstránené (spravidla zakopané s posypaním dekontaminačným činidlom) následne všetci musia prejsť dekontaminačnou linkou a zdravotníckou prehliadkou.

Viete, ako sa správať, keď vás niekto bude slovne napádať a nadávať vám?

V prípade vojnového konfliktu a možného použitia zbraní hromadného ničenia sa na základe smerníc a zákona realizuje príprava na takúto situáciu. Jednak materiálu a aj v oblasti výchovy. V nedávnej minulosti sme patrili k štátom so skoro 90% zabezpečením ochrany obyvateľstva. Táto ochrana začínala už od batoliat.  Stále si ale udržiavame pomerne dobrú úroveň starostlivosti a zabezpečenia obyvateľov ochrannými prostriedkami. Tieto sú preverované a kontrolované zariadeniami CO na tesnosť a použiteľnosť. Vo výchovnej oblasti sme mali tzv. „branné cvičenia“, ktoré nás už v základnej škole pripravovali na správne reakcie. Počas nich sa vykonávali aj prechody kontaminovaným priestorom v ochranných maskách. Tie boli uložené v skladoch civilnej ochrany (CO), buď priamo v škole alebo v jej blízkosti.  Podobné cvičenia sa robili na všetkých úrovniach škôl, zamestnávateľov. Dnes je obdobná činnosť realizovaná na školách napríklad v USA, ale u nás už nie. Celkovo sa v súčasnej dobre zhoršila informovanosť a povedomie.

Je jasné, že niektoré situácie vo vojnovom konflikte neumožnia komplexne a rýchle riešiť situáciu v oblasti ochrany pred zbraňami hromadného ničenia. Z tohto dôvodu sú tu jedinci alebo skupiny osôb, ktoré nenechávajú nič na náhodu a snažia sa mať doma hoc aj staré prostriedky na ochranu, ktoré plne postačujú ich prípadnému budúcemu určeniu a použitiu. Napríklad JP (jednorazová pláštenka) a OM 10 (ochranná maska vzor 10) , OM 10M sú aj po dlhej dobe v pohode, ak filter nebol vystavený vzdušnej vlhkosti, alebo už nie je zelený, čo je jasný znak pôsobenia vody. Všetky filtre sú spravidla postavené na vysoko pórovitom aktívnom uhlí, ktoré absorbuje toxické látky, rádioaktívny prach je zachytávaný hrubým filtrom pred ním a hepa filter zabezpečuje ochranu pred bio hrozbou. Jedná sa o tzv. kombinovaný filter. Ochranná maska s takýmto filtrom  zabezpečuje ochranu cca 2-3 hodiny, čo je dostatočná doba na opustenie a presun z kontaminovaného priestoru do bezpečia.

V prípade, že ste si rozhodli investovať do nových ochranných prostriedkov vedzte, že klasické filtre len proti bojovým otravným látkam sú už na ústupe. Odporúčame, aby bol filter s NATO klasickým závitovým šraubovaním, lebo s bajonetovým uzáverom je to trochu obmedzujúca podmienka. Všetky aj teraz nakupované ochranné prostriedky na boj proti ebole sú kombinované s gumovými oblekmi, ale odborníci v tejto oblasti odporúčajú OPCH 02 (odev protichemický), čo je slovenský výrobok s maskou OM 2000 alebo OM 99.  Pre civilný sektor je po 11.9.2001 uvádzaných na trh množstvo komerčných masiek a ochranných odevov. Napr. jednorazové TYVEKy a masky NH15 od známej firmy AVON PROTECTION. Výber je samozrejme na vás.

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho kurzu osobnej bezpečnosti. Ak chceš vedieť viac, klikni na tlačítko!

Článok bol publikovaný v časopise ZEM a VEK  (článok 15 z 15)

Autor: Ing. Oliver Toderiška, Ing. Patrik Žitník

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!