Prežitie a zbrane

primitivne zbrane armytraining blog

Právo na sebaobranu je ľuďom dané už od nepamäti.  Vždy existovali príčiny, prečo sa jedinec musel chopiť zbrane a brániť svoj život, rodinu alebo majetok. Ani dnes tomu nie je inak. I keď žijeme v takzvanej „vyspelej civilizácii a právnom štáte“, nie je dobré spoliehať sa na to, že v prípade nebezpečenstva, ktoré vám práve hrozí alebo prebieha,  sa práve vám v danej chvíli dostane nejakej pomoci.

Aj preto sa vedomosti z oblasti použitia sebaobrany alebo zbraní odporúčajú ako vhodné pre život. Pre prežitie v prípade krízovej situácie alebo kolapsu sú priam nutné. I keď to nie je až taká rozšírená téma, práve pre jej háklivosť v chápaní s právom, patrí výroba a použitie rôznych zbraní k základom prežitia.

Chápanie použitia zbraní prešlo svojim vývojom. Tak, ako sa spoločnosť civilizovala, sa ich použitie zmenilo zo samozrejmého na prijateľné. Čím sa ale spoločnosť začala považovať za sebaistú a manipulujúcu v právnych normách, toto chápanie prijateľného začalo byť neprípustné a po čase ho zákonmi zmenili na nezákonné. Hlavne z dôvodu udržania stability daného spoločenského systému.

Obrana legálne držanou zbraňou proti agresívnemu útoku

Išlo to až tak ďaleko, že pri prípadnom násilí alebo kriminalite použitie zbrane na svoju obranu sa hodnotí ako sporné riešenie a spravidla pre obrancu končí minimálne veľkými nepríjemnosťami ak už nie trestnoprávnym konaním.  Samozrejme, krajiny s inou mentalitou (iné morálne hodnoty a názory na život v komunitách) si ešte stále udržiavajú svoj praktickejší pohľad na túto oblasť.

Tak či onak, krízová situácia pri prežití, ktorá vyžaduje použitie zbraní, nemôže byť vyriešená bez ich použitia. Hlavne v situáciách s nestabilným právnym systémom alebo prežitím po kolapse. A tu je nutné si uvedomiť posun v etike a zmyslu pre náš svetonázor. Kde nefungujú zákony, sa veci budú hodnotiť a chápať jednoducho, priamočiaro a hlavne princípom sily. Z tohto dôvodu je pre potrebu prežitia po kolapse nutné sa vedieť orientovať aj v tejto oblasti.

Nejdeme sa ale venovať zákonom, ktoré sa v súčasnej dobe využívajú, vrátane toho, že výroba zbraní bez licencie je dnes trestným činom. A nebudeme ich ani hodnotiť.  Cieľom je, aby sme sa pozreli na túto oblasť z celkom iného pohľadu a to z pohľadu prežitia.  Všetky právne normy viedli k situácii, keď si dnes len málokto vie sám vyrobiť zbraň a o jej ďalšom efektívnom využití môžeme len polemizovať (myslím tým bežného človeka). Z hľadiska prežitia budeme hovoriť o zbraniach, ktoré nie sú celkom štandardným rozdelením z hľadiska zákona. Bude sa jednať hlavne o chápanie sebaobrannej situácie a jej riešenie z rôznych hľadísk pri prežití.

Donedávna sa sebaobrannou situáciou chápalo, a aj teraz vo väčšine prípadov u nás chápe, použitie zbrane pri ohrození, kde útok bezprostredne hrozí alebo práve prebieha na blízku vzdialenosť. Jedná sa o rádovo vzdialenosť do 5 metrov od nás, čo by obrancu.

V zahraničí, v niektorých krajinách, sa z dôvodu veľkého výskytu a používania strelných zbraní, ktoré tam sú oveľa ľahšie dostupné, táto vzdialenosť predĺžila až na 50 metrov od obrancu. Rozdiel tohto pohľadu na sebaobrannú situáciu sa preto prejavil aj v použití obranných prostriedkov na jej riešenie.

Ochrana pred zbraňami hromadného ničenia

U nás sa považuje za riešenie danej situácie boj „chladnými“ zbraňami alebo prvkami sebaobrany bez zbraní. Až v poslednej dobe sa začína presadzovať názor, že sa môže využiť na takúto obranu aj palná zbraň.

V zahraničí sa praktizuje názor, že od 7 do 50 metrov sa využíva dlhá palná zbraň, od 3 do 10 metrov krátka palná zbraň, potom nasledujú chladné zbrane ako nože, obušky, palice a až to posledné, čo vám ostáva je boj holými rukami. Sami si preto musíte zhodnotiť, ktorý z princípov pri kolapse je pre vás ten vhodnejší a podľa toho sa začať v nebezpečnej situácii aj správať.

Z hľadiska využitia môžeme uvažovať o  zbraniach z týchto principiálnych oblastí:

  • Palné zbrane
  • Mechanické strelné zbrane
  • Chladné zbrane
  • Telo ako zbraň
  • Vedomosti ako zbraň

V situácii prežitia považujeme za zbraň všetko, čo vieme využiť v náš prospech. Samozrejme je veľmi dobré, ak máme vedomosti a zručnosti, ktoré nám umožnia bezpečnú manipuláciu s rôznymi typmi palných zbraní. Jedná sa o zbrane, ktoré pre svoju činnosť využívajú chemickú reakciu, teda horenie prachovej zložky. Nemusíme byť práve excelentnými športovými strelcami, ale určite by sme mali vedieť, ako zbraň funguje, ako sa nabíja, akým spôsobom sa udržiava alebo čistí a, samozrejme, mali by sme mierením zasiahnuť cieľ na vzdialenosť približne 10 až 15 metrov vo veľkosti priemeru papiera A4. Okrem toho je dôležitá konštrukcia zbrane rôzneho typu a princípu, pre potreby prípadnej opravy alebo výroby určitej jej časti. Hlavne v prípade kolapsu a nedostupnosti náhradných dielov.Ich výhodou je jednoduchá obsluha a na efektívne použitie týchto zbraní stačí relatívne krátky výcvik.

Viete, ako si zabezpečiť dom alebo bývanie pred vlámaním?

V prípade, že sa nedostanete k nejakej palnej zbrani, bude ťažké si nejakú vyrobiť  a už vôbec nemôžeme uvažovať, že by sme si vedeli vyrobiť bez špecializovaných pomôcok a surovín náboje do dnešnej modernej palnej zbrane. Myslíme tým ich improvizovanú výrobu, o je najčastejšou nevýhodou pre tieto zbrane v stave kolapsu. V takom prípade sa budeme asi spoliehať na „primitívnejšie zbrane“ ako je napríklad výroba a používanie strelnej zbrane, ktorá bude pracovať na mechanickom princípe. Môže sa jednať o praky, luky, kuše, fúkačky a podobne. Možností je veľa. Ale ich zvládnutie a efektívne použitie vyžaduje určitý čas na cvik a rozvoj zručností. A i napriek ich účinnosti nebudú také efektívne a „čisté“ ako plané zbrane. Ich výhodou je relatívne jednoduchá výroba, ale ich používanie vyžaduje dlhý cvik a skúsenosti. Častokrát ich efekt smrtiaceho alebo ranového účinku nie je dokonalý.

Chladné zbrane budú asi najčastejším obranným nástrojom, ktorý je možné využívať. Môžeme hovoriť o základných typoch nožov, mačiet, sekier, palíc alebo bežných nástrojov dennej potreby prispôsobených pre účely takéhoto použitia až po špecifické zbrane ako sú meče či trojzubce. Pri používaní týchto zbraní je nutné si uvedomiť, že boj s nimi je príliš osobný, na blízku až dotykovú vzdialenosť a nie vždy dopredu vypočítateľný. Vyžaduje značnú fyzickú kondíciu a silu. Pre ovládanie takejto zbrane je nutná určitá základná zručnosť a psychická odolnosť. Výroba takýchto zbraní je pri troche zručnosti a predstavivosti jednoduchá a rýchla.

O princípe tela ako zbrani je nutné spomenúť, že spadá do známej a rozšírenej oblasti bojových umení, ktoré sa však v dnešnej dobe chápu viac ako šport než bol ich pôvodný význam a smerovanie. Pri praktickej sebaobrane sa preto netreba trápiť bojovými umeniami a polemikou, čo je lepšie a vhodnejšie. Zmyslom je, že vaše telo, za určitých podmienok, ktoré je nutné trénovať, bude pôsobiť ako zbraň, ktorá vám poslúži na vyriešenie krízovej situácie.

Správne a rýchle použitie základných princípov a techník boja na krátku vzdialenosť bez použitia akýchkoľvek pomôcok, vám môžu zabezpečiť prevahu a záchranu vlastného života. Podmienkou je pravidelný nácvik techník a udržiavanie si potrebnej fyzickej kondície. Dôležitá je aj miera agresivity a psychickej odolnosti. Odhliadnuc od bojových umení ako športu, správne vytrénovaný jedinec nepotrebuje vedieť množstvo techník a ich princípov.

Naučiť sa orientovať v prírode nikdy nebolo jednoduché, ale…

Stačí poznať niekoľko úplne jednoduchých a základných techník (najlepšie z rôznych štýlov boja), vedieť si ich použitie správne načasovať a ich precíznym použitím dosiahne stanoveného efektu bez okrás a efektívne. Ich nevýhodou je zveličovanie ich účinku a preceňovanie svojich schopností jedincami (nemôžeme byť všetci majstrami) a z toho vyplývajúce problémy použitia techník boja zblízka bez rozmyslu za každú cenu. V takom prípade spravidla končí sebaobranná situácia pre obrancu tragicky.

Poslednou a rozporuplnou oblasťou v rámci chápania použitia a výroby zbraní je oblasť našich vedomostí. Do tejto oblasti spadajú hlavne dva smery. Jeden smer je oblasť výroby jedov pre potreby obrany a riešenia krízovej situácie. A druhou oblasťou je výroba improvizovaných výbušných zmesí, horľavých zmesí a nástražných systémov rôzneho typu a druhu. Pri častých polemikách nik netvrdí, že tieto vedomosti a zručnosti nie sú potrebné, ale ich zaradenie do oblasti obrany je problematické. Hlavným dôvodom je ich neosobnosť a strata kontroly nad týmito prostriedkami.

Napríklad použitím jedu zo špecifických rastlín so spomalenými účinkami, sa účinky môžu u postihnutej osoby prejaviť až za niekoľko hodín alebo dní. To už daná sebaobranná situácia spravidla pominula a nie je nutné to riešiť takto tragicky.  Pri nástražných systémoch je to podobné. Systém je nutné pripraviť vopred a môže sa aktivovať v nevhodnej chvíli. Bohužiaľ, tieto vedomosti a zručnosti sú potrebné. V správnych situáciách a v ich rozumnom použití majú svoju váhu a opodstatnenie.

Pre potreby prežitia sú vždy podstatné vedomosti a zručnosti. Ak ich máte, môžete sa v danej chvíli o ne opierať a situácia sa zmení z kritickej na kontrolovateľnú a o to ide. Lebo kontrolou situácie sa môžete vyhnúť problému alebo ju vyriešiť podľa seba, ako to vyhovuje vám.

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho kurzu prežitia v prírode – advanced.  Ak chceš vedieť viac, klikni na tlačítko!

Článok bol publikovaný v časopise ZEM a VEK  (článok 9 z 15)

autor: Ing. Patrik Žitník

Ako na efektívny a zmysluplný tréning na obranu so zbraňou?

Aj o tom je podobrobný manuál, ktorý som sľúbil napísať na základe svojich dlhoročných skúseností pre našich absolventov streleckých alebo bezpečnostných kurzov a mojich  kamarátov.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!