Viete, čo robiť pri fyzickom napadnutí?

obrana pri fyzickom napadnutí? armytraining

Viete si predstaviť, čo by ste robili, ak by vás niekto fyzicky napadol? Viete, čo môžete využiť na svoju obranu alebo na obranu svojich blízkych?

V prípade fyzického útoku na vašu osobu môžete využiť hmaty a chvaty boja z blízka, predmety dennej potreby alebo aj zbraň, ktorú máte legálne u seba. Platia však v súlade so zákonom isté pravidlá a obmedzenia.

Viete, ako sa správať, keď vás niekto bude slovne napádať a nadávať vám?

Podmienky obrany v rámci nutnej obrany sú upravené v trestnom zákone, konkrétne § 25 – Nutná obrana „hovorí“ :

(1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom.

(2) Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.

(3) Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.

(4) Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

Ale pozor!

Ak k nutnej obrane došlo v čase, keď útok bezprostredne nehrozil alebo už ani netrval; napríklad obranca prenasleduje útočníka, ktorý ho fyzicky napadol, dobehne ho  a ešte ho niekoľkokrát udrie päsťou do tváre, nebude konať v rámci nutnej obrany.

Viete, ako sa brániť proti agresívnemu psovi alebo zvieratám?

To isté platí v prípade, že sú napadnuté iné osoby vo vašej blízkosti. Je priam povinnosťou pomôcť blížnemu a máte na to ústavné právo. V minulosti muži boli ochotní pri ochrane žien, detí i starcov položiť i život.

Tento text je len krátka časť z obsahu nášho trojdňového kurzu osobnej bezpečnosti. Ak chceš vedieť viac klikni na tlačítko!

 

Štítky:

Zaujímate sa o obrannú streľbu?

Poviem vám tri hrubé chyby, ktoré robíte pri svojom nácviku reálnej obrany  so zbraňou, o ktorých možno ani netušíte!

Chcete vedieť, aké?

   Kliknite na tlačitko a dozviete sa viac!