Naši inštruktori

Ing. Patrik Žitník


Odborný garant špeciálneho výcviku
Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…

Patrik Žitník armytraining
Dosiahnuté vzdelanie:

Vysokoškolské II. stupňa

1990 – 1994

VVŠ pozemného vojska, Vyškov na Morave
Odbor/špecializácia: technicko-inžiniersky, prieskumný

1986 – 1990

VG SNP, Banská Bystrica

Držiteľom týchto odborných oprávnení:
 • Osvedčenia o ochrane utajovaných skutočností na stupeň „Dôverné“.
 • Osvedčenie o Andragogickom minime pre lektorov vo vzdelávaní dospelých.
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti inštruktora na oblasť „prežitie“ a „zajatie“.
 • Osvedčenie zimného prežitia vo vysokohorskom teréne v Slovinských Alpách.
 • Osvedčenie inštruktora „boja z blízka“. (Záujmové oblasti jiu-jitsu, karate, tae-kwon-do, judo, profesná sebaobrana).
 • Osvedčenie inštruktora „vojensko-praktického lezenia“.
 • Osvedčenie inštruktora výcviku na trenažéri JAKUB CLIMBING (umelá lezecká stena).
 • Osvedčenie v oblasti potápania na stupeň „DIVEMASTER“.
 • Osvedčenie potápača Basic Nitrox.
 • Osvedčenie strojníka na vysokotlakové kompresory do 30 MPa.
 • Osvedčenie o spôsobilosti výkonu funkcie obsluhy výcvikového trenažéra JAKUB BUILDING GUN a funkcie inštruktora na toto strelecké zariadenie.
 • Osvedčenie Alternative Security Academy o základnom kurze VIP od A.S.A (AlterNative Security Academy).
 • Osvedčenie vojenského výsadkára 1. triedy, International Parachutist Certifikate Cart kategória „B“.
 • Osvedčenie o jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka na stupeň Stanag 1.
Priebeh zamestnaní:

2008 – 2017

Založil a vedie firmu ARMY TRAINING, ktorá aktívne vzdeláva manažérov rôznych firiem a širokú verejnosť vo vojensko-odborných oblastiach. Naďalej spolupracuje so silovými zložkami vlády SR.

1997 – 2007

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Pracovná pozícia: riaditeľ oddelenia výcviku – zástupca riaditeľa ÚŠZV MO SR Lešť
Náplň práce: Riadiť a organizovať kurzy v oblasti špeciálneho výcviku, vyučovať špeciálny výcvik vo svojej špecializácii, prijímať opatrenia na skvalitnenie výcviku. Vytvárať nové metodiky v danej oblasti, predpisy a smernice, zavádzať nové poznatky do výcviku, nové druhy výcviku a nové špeciálne metódy na posudzovanie jedincov a skupín vo voj. profesii. Zároveň pôsobil ako inštruktor a poradca na výstavbu špecializovaných zariadení určených na nový moderný výcvik vojsk.

1994 – 1997

Prieskumný prápor Bratislava
Pracovná pozícia: rota hĺbkového prieskumu – veliteľské pozície
Náplň práce: Riadenie a velenie. Zároveň pracoval ako inštruktor pre OS SR.

 

Jozef gandžala armytraining
Jozef
Pavol
michal huťka
Michal