Naši inštruktori

Ing. Patrik Žitník


Odborný garant špeciálneho výcviku
Lektor, školiteľ, poradenstvo v oblasti výcviku a vzdelávania…

Patrik Žitník armytraining

Vojak vo výslužbe, ktorý končil v hodnosti major a na funkcii riaditeľa oddelenia špeciálneho výcviku a zástupcu riaditeľa Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku, teraz premenovaného na Centrum Výcviku Lešť.

Od svojich 13 rokov, kedy nastúpil na svoju prvú vojenskú školu, sa v armáde zoznamoval s rôznymi oblasťami vojenskej problematiky. Od výchovy vojenskej mládeže až po výcvik špecialistov a príslušníkov špeciálnych jednotiek armády a polície.

Neskôr sa na základe dobrých výsledkov v bojových športoch, ktorým sa venoval od strednej školy a odborných zručnostiach dostal k výsadkárom, kde vyštudoval katedru prieskumu a vojenského spravodajstva.

Po vysokej škole bol zaradený k rote hĺbkového prieskumu do Bratislavy, kde spolu so svojou skupinou hĺbkového prieskumu dosahoval výborné výsledky vo výcviku a na medzinárodných súťažiach.  So svojimi kolegami v podobe prieskumnej hliadky vyhrali 3x krát medzinárodnú prieskumnú súťaž v RAKÚSKU Osterreich Patrouille.

Na základe svojich úspechov bol niekoľko krát ocenený vtedajším prezidentom SR p. Kováčom, NGŠ OS SR a inými.

V roku 2000 sa stal laureátom 4. ročníka ankety Vojenský čin roku. Ocenený bol za záchranu študenta Armády Poľskej republiky pri prechode Nízkych Tatier v rámci vojenského cvičenia.

Celý svoj voľný čas venoval výcviku, metodike a vzdelávaniu sa v rôznych oblastiach potrebných pre obranu, bezpečnosť a spôsob výcviku jednotlivcov alebo skupín.

Na základe toho, že už vtedy bol inštruktorom pre OSSR pre oblasť boja z blízka a dosahoval dobré výsledky, bol oslovený aby prestúpil do výcvikového zariadenia a rozvíjal oblasť špeciálneho výcviku pre potreby vzdelávania vojakov a špecialistov v potrebných oblastiach ako bolo prežitie, potápanie, špeciálny výcvik, streľba, vojenské lezenie a iné.

Za viac ako 11 rokov pôsobenia ako inštruktor a neskôr ako riaditeľ špeciálneho výcviku absolvoval sám množstvo odborných kurzov doma i v zahraničí.   

Bol napr. na mesačnom kurze prežitia v zime v Slovinských Alpách, v Nemecku na kurze riadenia a velenia cvičení spôsobom MILES, na Izraelskom kurze Ochrany osôb a Izraelskej obrannej streľby, na kurzoch boja z blízka, Horkého lezenia a pod.

Jeho rukami prešlo v armáde počas tých rokov viac ako 4 000 osôb na špecializovaných a rôznych odborných kurzoch.  Vrátane bývalých alebo súčasných niekoľkých generálov alebo vysokých úradníkov. Školil nových inštruktorov na rôzne oblasti výcviku. Počas toho pripravoval aj novinárov, ktorý chodili do rôznych ohrozených zón  v zahraničí natáčať svoje reportáže.  Zároveň pripravoval rôzne postupy a metodiky potrebné pre výcvik a zavedenie nových prvkov do výcviku OS SR.  Vzdelával, jednotlivcov, skupiny špecialistov a lídrov v potrebných problematikách.      

Na konci svojej vojenskej kariéry pomáhal pri výstavbe špecializovaných cvičísk pre OS SR v lokalite Lešť, ktoré sa neskôr práve kvôli tomu premenovalo na Centrum Výcviku.  

 A keďže sa celý svoj čas venoval výcviku a metodike výcviku, pripravoval veliteľov aj špecialistov, je len prirodzené, že po skončení svojho služobného pomeru v OS SR sa tomu venuje naďalej.

Na požiadanie školí príslušníkov armády a polície. Na Slovenskej Zdravotníckej univerzite v Bratislave, konkrétne pre katedru UZS v Banskej Bystrici ako externista pripravoval 8 rokov záchranárov v oblasti kartografie a topografie.

Založil vlastnú vzdelávaciu spoločnosť ARMY TRAINING, kde vytvoril komplexný vzdelávací program na ochranu a bezpečnosť s cieľom ochrany života a riešenie krízových situácii v rôznych podmienkach života alebo prežitia v divočine. Zahŕňajúce zručnosti potrebné pre líderstvo a manažment.  

Spolupracuje s rôznymi spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú prípravou vedúcich pracovníkov na pozície alebo zamestnancov na rôznych stupňoch riadenia firiem.   

Aj naďalej sa vzdeláva v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s jeho školiteľskou činnosťou, ako je oblasť obrannej streľby a takticky, poskytovanie prvej pomoci, predlekárskych úkonov, boja z blízka a pod.  Ročne tak absolvuje aspoň niekoľko špecializovaných kurzov alebo seminárov.

Dosiahnuté vzdelanie:

Vysokoškolské II. stupňa

1990 – 1994

VVŠ pozemného vojska, Vyškov na Morave
Odbor/špecializácia: technicko-inžiniersky, prieskumný

1986 – 1990

VG SNP, Banská Bystrica

Držiteľom týchto odborných oprávnení:
 • Osvedčenia o ochrane utajovaných skutočností na stupeň „Dôverné“.
 • Osvedčenie o Andragogickom minime pre lektorov vo vzdelávaní dospelých.
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti inštruktora na oblasť „prežitie“ a „zajatie“.
 • Osvedčenie zimného prežitia vo vysokohorskom teréne v Slovinských Alpách.
 • Osvedčenie inštruktora „boja z blízka“. (Záujmové oblasti jiu-jitsu, karate, tae-kwon-do, judo, profesná sebaobrana).
 • Osvedčenie inštruktora „vojensko-praktického lezenia“.
 • Osvedčenie inštruktora výcviku na trenažéri JAKUB CLIMBING (umelá lezecká stena).
 • Osvedčenie v oblasti potápania na stupeň „DIVEMASTER“.
 • Osvedčenie potápača Basic Nitrox.
 • Osvedčenie strojníka na vysokotlakové kompresory do 30 MPa.
 • Osvedčenie o spôsobilosti výkonu funkcie obsluhy výcvikového trenažéra JAKUB BUILDING GUN a funkcie inštruktora na toto strelecké zariadenie.
 • Osvedčenie Alternative Security Academy o základnom kurze VIP od A.S.A (AlterNative Security Academy).
 • Osvedčenie vojenského výsadkára 1. triedy, International Parachutist Certifikate Cart kategória „B“.
 • Osvedčenie o jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka na stupeň Stanag 1.
 • a mnohé iné...
Priebeh zamestnaní:

2008 – 2017

Založil a vedie firmu ARMY TRAINING, ktorá aktívne vzdeláva manažérov rôznych firiem a širokú verejnosť vo vojensko-odborných oblastiach. Naďalej spolupracuje so silovými zložkami vlády SR.

1997 – 2007

Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť
Pracovná pozícia: riaditeľ oddelenia výcviku – zástupca riaditeľa ÚŠZV MO SR Lešť
Náplň práce: Riadiť a organizovať kurzy v oblasti špeciálneho výcviku, vyučovať špeciálny výcvik vo svojej špecializácii, prijímať opatrenia na skvalitnenie výcviku. Vytvárať nové metodiky v danej oblasti, predpisy a smernice, zavádzať nové poznatky do výcviku, nové druhy výcviku a nové špeciálne metódy na posudzovanie jedincov a skupín vo voj. profesii. Zároveň pôsobil ako inštruktor a poradca na výstavbu špecializovaných zariadení určených na nový moderný výcvik vojsk.

1994 – 1997

Prieskumný prápor Bratislava
Pracovná pozícia: rota hĺbkového prieskumu – veliteľské pozície
Náplň práce: Riadenie a velenie. Zároveň pracoval ako inštruktor pre OS SR.

 

Mojim krédom je nepretržité vzdelávanie!

Tu všade som po odchode z armády  absolvoval výcvik!

AKADEMIA AEGIS CZ

KACU GROUP CZ

HARD TASK CZ

PALADIN ACADEMY CZ

KALAH CZ

MOUNTAIN ADDICTION SK

CENTRUM VÝCVIKU LEŠT SK

SFEG SK

CWS TAKTICAL SK

RESPOND ACADEMY SK

DEFENSIVE COMBAT SHOOTING SK

PEŤKOVA ŠKOLA STRIEĽANIA SK

Ďakujem inštruktorom a streleckým akadémiam za to, že ma na svojich kurzoch nechali cvičiť a niečo užitočné mi ukázali a naučili.

Jozef gandžala armytraining
Jozef
Pavol